श्री विनायक बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था , दिग्रस द्वारा संचलित
शिवरामजी मोघे
कला , वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय
केळापूर ( पांढरकवडा ), जि. यवतमाळ - ४४५३०२

प्राचार्य डॉ. शंकर राजेश्वरराव वऱ्हाटे

(एम.एस्सी. पीएच.डी.(रसायनशास्त्र))

प्राध्यापक वृंद

विषय प्राध्यापकाचे नाव पदनाम अर्हता
भाषा विभाग
मराठी प्रा.एन.के.महाजन विभाग प्रमुख सहयोगी प्राध्यापक एम.ए.,एम.फिल.नेट
डॉ.व्ही.एम.कांबळे सहा. प्राध्यापक एम.ए.,नेट,पीएच.डी.
इंग्रजी डॉ.पी.बी.झीलपिलवार विभाग प्रमुख सहा. प्राध्यापक एम.ए.,एम.फिल.,पिएच.डी.
प्रा.एन.के.वासनिक सहा. प्राध्यापक एम.ए.,सेट
कला विभाग
भूगोल प्रा.ए.जे.सोळंके विभाग प्रमुख सहा. प्राध्यापक एम.ए.,एम.फिल.
अर्थशास्त्र डॉ.के.एम.गोमेकर विभाग प्रमुख, सहयोगी प्राध्यापक एम.ए.,एम.फिल.पीएच.डी.
राज्यशास्त्र डॉ.वाय.डी.उगले विभाग प्रमुख, सहा. प्राध्यापक एम.ए.,एम.फिल.पीएच.डी.,सेट
तत्वज्ञान डॉ.जी.एस.फुटाने विभाग प्रमुख, सहा. प्राध्यापक एम.ए.,एम.फिल.,पीएच.डी.
इतिहास डॉ.आर.व्ही.दखने विभाग प्रमुख, सहा. प्राध्यापक एम.ए.,नेट ,पीएच.डी.
समाजशास्त्र डॉ.यु.एन.राठोड विभाग प्रमुख, सहा. प्राध्यापक एम.ए.,एम.फिल.,पीएच.डी.
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य डॉ.ए.एन.दसोडे विभाग प्रमुख, सहा. प्राध्यापक एम.कॉम,एम.फिल.,पीएच.डी.
वाणिज्य डॉ.एम.बी.राठोड सहा. प्राध्यापक एम.कॉम,एम.फिल.,पीएच.डी.
वाणिज्य डॉ.आर.बी.चौधरी सहयोगी प्राध्यापक एम.कॉम,एम.फिल.,पीएच.डी.
वाणिज्य डॉ.ए.आर.चुडासामा सहा. प्राध्यापक एम.कॉम,एम.फिल.,पीएच.डी.
Page 1
Next>>>
Go Back